MBI-Mitarbeiter - Persönliche Daten

Igor Blinov

Nicht mehr am MBI

MBI Publikationen

  1. High-harmonic spectroscopy of ultrafast many-body dynamics in strongly correlated systems

    R. E. F. Silva, I. V. Blinov, A. N. Rubtsov, O. Smirnova, M. Ivanov

    Nature Photonics 12 (2018) 266–270